preskoči na sadržaj

Natječaj za zakup školskog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (Narodne novine broj:125/11) Školski odbor OŠ Krune Krstića Zadar, Trg Gospe Loretske 3 objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za davanje u zakup školskog prostora


1.      Predmet zakupa je  jedna prostorija (poslovni prostor)  sa pravom korištenja toaletnog prostora, u sklopu školske zgrade u Zadru, Trg Gospe Loretske 3, ukupne površine 15 m2.

2.      Poslovni prostor se može zakupiti i koristiti za obavljanje trgovine pekarskim proizvodima.

3.      Početna cijena ponuđenog poslovnog prostora   iznosi­  1.500,00 kn mjesečno bez PDV-a.

4.      Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne cijene zakupnine (4.500,00  kn..)

     Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 8.rujna 2014.god do 15. lipnja

     2015.god.

5.      Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe

6.      Pismena ponuda mora sadržavati :

-          naziv i sjedište ponuditelja (za pravne osobe ), odnosno ime prezime,  adresa i presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe);

-          original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe ),

-          obrtnicu (za fizičke osobe) iz kojih je vidljivo da je tvrtka ili obrt registrirana za djelatnost  koja se oglašava;

-          brojkama i slovima točno ispisati ponuđeni iznos

-          dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu  početne mjesečne zakupnine.

-          Jamčevina se uplaćuje na račun Škole , broj HR2224850031100220064 kod Croatia banka d.d.

-          poziv na  broj: OIB 

-          broj žiro ili tekućeg računa i naziv banke za povrat jamčevine

-          original  ili ovjeren preslik : BON 1 i BON  2  ( samo za pravne osobe)

-          izvornik ili  ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdanu od strane nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana

-          ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zadra         

Zakupnik uređuje poslovni prostor prema vlastitim potrebama i o svom trošku uz suglasnost zakupodavca.      

7.      Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

8.      Ako dva ili više natjecatelja ponude istu  najvišu zakupninu  Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora  ( u daljnjem tekstu Povjerenstvo) pozvati će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine. 

9.      Pravo  prvenstva na natječaju imaju osobe iz  Zakona o pravima hrvatskih branitelja  i z  domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br.174/04, 92/05, 2/07,107/07,65/09,137/09.146/10, 55/11 i 140/12 i 19/13-pročišćeni tekst) ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

    Natjecatelji koji se pozivaju na pravo prvenstva u ponudi na natječaj moraju dostaviti :    original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom to dokazuju, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja ne stariju od šest mjeseci.

Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju navedenog prava  prvenstva ne može se dati u podzakup, prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može ostvariti samo jednokratno.

10. Pravo prvenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u zakup imaju zakupnici kojima je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ako se na pravo prvenstva za poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 9. i iz ove točke Natječaja prednost imaju osobe iz točke 9.     

11..Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od prvog sljedećeg  dana nakon objave natječaja.

Ponude treba dostaviti poštom preporučeno ili osobno predati u Školu na adresu: Osnovna Škola Krune Krstića, Trg Gospe Loretske 3, Zadar, u zatvorenoj omotnici s naznakom : « Ponuda za zakup poslovnog prostora ne otvarati».

12. Neće se razmatrati ponude:

       -fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zadra zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zadra, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnova zastare;

       - fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;

         - pravnih osoba koje nisu solventne;

         - fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja.

13.  OŠ Krune Krstića  zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.      

14.   Otvaranje ponuda obavit će se 26.6.2014.god , u  12,00 sati u Školi , a dopuštena je nazočnost natjecatelja, odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika uz predočenje valjane punomoći.

15. Uplaćena jamčevina natjecatelja čija ponuda bude prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.                                                                                                                                                 

 Povrat jamčevine natjecateljima  koji ne uspiju na natječaju bit će 30 dana od dana donošenja zaključka o izboru  najpovoljnijeg  natjecatelja.

Uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

16. O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi  natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana  donošenja zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.   Na zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja    svi  sudionici u natječaju imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostave ravnatelju Škole.

17. Ugovor o zakupu u ime Škole sklapa ravnatelj Škole u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

 

ŠKOLSKI ODBOR OSNOVNE

ŠKOLE KRUNE KRSTIĆA

              ZADAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_za_zakup.doc (63.50 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Jasmina Matešić   datum: 13. 6. 2014.
 

 

za roditelje


Kalendar
« Rujan 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju